Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

16.04.2021

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Aydem Hakkında

Şirket, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesi, devralınması ve işletilmesi konusundaki uzmanlığıyla, kurulu güç bakımından Türkiye’nin sadece yenilenebilir enerji üretim alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, ülkenin dört farklı bölgesinde bulunan yirmi adet HES, üç adet RES, bir adet JES ve bir adet LFG santral olmak üzere 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletmektedir. Şirket’in santralleri Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunmaktadır.

31 Aralık 2020 itibarıyla Şirket’in toplam kurulu gücü 1.020 MW olup bunun yaklaşık %84’ü yani 852 MW’lık kısmı RES’lerden ve geriye kalan kısmı da JES ve LFG santrallerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda Şirket üretmiş olduğu elektriğin sırasıyla yaklaşık %89 ve %89’unu YEKDEM kapsamında satmıştır. YEKDEM kapsamındaki satışların herhangi bir fiyat riski olmamakla birlikte, elde edilen gelir üretilen elektrik miktarına bağlıdır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in santrallerinin ağırlıklı ortalama kalan YELDEM süresi 5 yıldır.

Detaylı PDF   -   586 KB